top of page

Algemene voorwaarden

Geldig vanaf 30 april 2023


Artikel 1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het open aanbod van ‘Inya van der Velden’ gevestigd te Middelharnis, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 20151513. Het betreft activiteiten op het gebied van begeleiding/therapie, lezingen en trainingen, ook online. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.


Artikel 2. Deelname
Deelname aan één van de voornoemde activiteiten van ‘Inya van der velden’ start met een intakegesprek met de klant. Voor de online community vind geen intake plaats. Tijdens dit gesprek worden inhoud en duur van de activiteit overeengekomen. Aanpassingen hiervan geschieden altijd in overleg met de cliënt.


Artikel 3. Vertrouwelijkheid
De door de klant aan ‘Inya van der Velden’ verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Dit geldt voor alle informatie die als vertrouwelijk aan ‘Inya van der Velden’ wordt verstrekt en voor alle andere informatie die redelijkerwijs als zodanig kan worden beschouwd. Uw gegevens die voor het verlenen van hulp in onze administratie moet staan, worden
geregistreerd volgens de Wet bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel uw hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Uw dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd. U bent gerechtigd om het
dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek worden ingediend. U kunt altijd om inzage van uw dossier vragen. Alleen met uw toestemming zal ik de betrokken huisarts informeren over het verloop van de behandeling.


Artikel 4. Annulering door de cliënt
Een sessie dient minstens 24 uur voordat het zou plaatsvinden te worden geannuleerd. Zo niet, dan wordt het volledige verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Een dagtraining dient minstens 7 dagen voordat het zou plaatsvinden te worden geannuleerd. Zo niet, dan wordt het volledige verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Een twee of driedaagse training dient minstens 3 weken voordat het zou plaatsvinden te worden geannuleerd. Zo niet, dan wordt het volledige verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Een retreat dient minsten 3 maanden voordat het zou plaatsvinden te worden geannuleerd. Zo
niet, dan wordt het volledige verschuldigde bedrag in rekening gebracht.


Artikel 5. Annulering door ‘Inya van der Velden’
‘Inya van der Velden’ behoudt zich het recht voor om in gevallen waarin sprake is van overmacht de datum, aanvangstijd en/of plaats van de sessie of training te wijzigen.


Artikel 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring
Een sessie kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen. Wel kunnen de sessies een belangrijke aanvulling zijn naar genezing. Adviezen uit de sessies zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen. Bent u onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener,
gebruikt u medicijnen voor uw geestelijke gesteldheid, geef dit dan aan tijdens het aanvragen van een gesprek. Het wil overigens niet zeggen dat ik in zo’n geval niets voor u kan betekenen, maar in de meeste gevallen help ik dan graag met medeweten van/ toestemming van/ in overleg met uw behandeld arts/specialist of huisarts.

 

a. Aansprakelijkheid
‘Inya van der Velden’ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foutieve interpretatie door de cliënt van de inhoud van de gegeven consulten. ‘Inya van der Velden’ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kosten, schaden en interesten
die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
– overmacht
– een doen of nalaten door de cliënt


b. Vrijwaring
‘Inya van der Velden’ is gevrijwaard voor alle aanspraken van derden terzake van door ‘Inya van der velden’ uitgevoerde activiteiten op het gebied van therapie, lezingen en cursussen.


Artikel 7. Betalingsvoorwaarden
Bij het eerste contact of bij het intakegesprek wordt de klant op de hoogte gesteld van het dan geldende tarief van ‘Inya van der velden’. Betalingen dienen vooraf elektronisch betaald te worden op Rabobanknummer NL58RABO0122683544 tnv Inya van der velden. De gegevens van het termijn waarop betaald moet worden staan op de factuur. Ieder bedrag is exclusief btw. Bij te late betaling is de wettelijke rente verschuldigd. Eventuele kosten van invordering zijn altijd ten laste van de cliënt. Een cliënt kan zich nimmer beroepen op schuldverrekening.


Artikel 8. Geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ‘Inya van der Velden’ partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De rechter in de vestigingsplaats van ‘Inya van der Velden’ is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft ‘Inya van der Velden’ het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

bottom of page